GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình - Đan Phượng

Email:  mnphuongdinh-dp@hanoiedu.vn

Điện thoại: 02433251050